top of page

Slash.ten Integritetspolicy

Svensk version.

Integritetspolicy Slash.ten

 

1. Inledning

 

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Slash.ten AB (Slash.ten) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") är en samtyckeshandling och beskriver hur Slash.ten behandlar personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

 

2.1 För vem gäller policyn

 

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Slash.ten.

 

2.2 För vad gäller policyn

 

Denna Integritetspolicy reglerar hur Slash.ten samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är konsulttjänster, bemanning, uthyrning och rekrytering och annan därmed förenlig verksamhet ("Tjänsten"). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Slash.ten har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

 

2.3 När gäller inte policyn

 

Ibland annonseras tjänster från Slash.ten på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Slash.ten. Slash.ten har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till Slash.ten webbsida. Slash.ten är inte ansvarigt för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av Slash.tens webbplats.

 

3. Behandling av personuppgifter

 

Slash.ten hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Slash.ten.

 

3.1 För dig som är kandidat eller anställd

 

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. Slash.ten behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. Slash.ten behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla Tjänsten till Slash.tens kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten;

(b) administrera vår relation till dig;

(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Slash.tens kunder och leverantörer; och

(d) företa interna demografiska studier och optimera Slash.tens verksamhet.

 

3.1.2 Personuppgifter

 

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Slash.ten behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Slash.ten behandlar och hur Slash.ten kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

 

3.1.2.1 Kandidat

 

¨De personuppgifter Slash.ten behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Slash.ten via någon av våra kontaktytor såsom hemsida eller genom kontakt med Slash.ten representant och anställda för Slash.ten tillhandahållande av Tjänsten. Slash.ten kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Slash.ten Integritetspolicy. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, film för ansökan, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m. För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Slash.ten lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Slash.ten behandlar sådant fotografi. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter. Med anledning av att vissa av Slash.ten kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Slash.ten i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras. Som en del i en bakgrundskontroll kan Slash.ten be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för Tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Slash.ten och/eller Slash.tens kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta försiktighet och kommer aldrig att behandlas av Slash.ten. Slash.ten kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med Slash.tens kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för Slash.ten att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag. Slash.ten kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara dina uppgifter för inbjudan till ex event eller framtida jobberbjudanden.

 

3.1.2.2 Anställda

 

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Slash.ten kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Slash.ten ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

 

3.1.3 Sparande av personuppgifter

 

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De uppgifter du registrerar något av Slash.tens system kopplat till din profil eller som Slash.ten registrerar i något av Slash.tens verksamhetssystem kommer att sparas så länge som ditt konto är aktivt, under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag och/eller för att kunna administrera samt följa upp exempelvis arbetad tid, lön, sjukdom osv. Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under en sådan längre period som ger Slash.ten skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella, du inte har ett anställningsförhållande med Slash.ten eller du återkallat ditt samtycke till Slash.ten behandling av dina personuppgifter. Slash.ten kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör: (a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för fem (5) år; (b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år; (c) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och (d) kontrolluppgifter, tills dess att Slash.ten pensionsåtaganden upphört.

 

3.2 För dig som är kund eller leverantör

 

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten. Slash.ten behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Slash.ten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter. Slash.ten behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att: (a) ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Slash.ten; (b) administrera vår relation till er; (c) Slash.ten ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och (d) möjliggöra framtida affärsrelationer.

 

3.2.2 Personuppgifter

 

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Slash.ten behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Slash.tens personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer. Slash.ten kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

 

3.2.2.1 Kunder

 

Slash.ten kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

 

3.2.2.2 Leverantörer

 

Slash.ten kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till Slash.ten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

 

3.2.2.3 Prenumeranter av nyhetsbrev och annan företagsinformation

 

Slash.ten kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla kundens eller kandidaten önskan om prenumeration.

 

3.2.3 Lagring av personuppgifter

 

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Slash.ten sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. De uppgifter som du som leverantör registrerar i något av de system som Slash.ten ansvarar för och som Slash.ten registrerar i Slash.ten affärssystem, efter godkännande från er eller berörd individ, kommer att lagras så länge som respektive konto är aktivt eller under pågående avtalsrelation. Ett konto räknas som inaktivt om ingen har loggat in på det under en sådan längre period som ger Slash.ten skäl att tro att personuppgifterna har blivit inaktuella eller att samtycke till behandlingen återkallats. Slash.ten kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i: (a) ansöknings- och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år; (b) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

 

3.3 Personuppgifter för marknadsföringsändamål

 

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Slash.ten med kan, av Slash.ten, användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Tjänsten (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

 

3.4 Användande av Slash.ten webbplats och cookies

 

Slash.ten kan komma att använda cookies på vår webbplats samt och de system som vi använder oss av kan göra detsamma. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du loggar in i det webbaserade systemet. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök, inklusive spårningsanvändning i systemet och källan från vilken du t ex ansökt på en annons. Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookie sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar.

 

4. Skyddet för personuppgifter

 

Slash.ten har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi

oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Slash.tens anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Slash.ten regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

5. Personuppgiftsansvarig

 

Slash.ten Sweden AB, org nr 556946-9827 E-post: hello@slashten.se Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar. Sveavägen 140, 11350 Sthlm är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

6. Slash.ten som personuppgiftsbiträde

 

Slash.ten är personuppgiftsansvarig för Slash.ten personuppgifter men det kan förekomma situationer där Slash.ten inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Slash.ten behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Slash.ten är då bundet av de instruktioner som Slash.ten fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Slash.ten inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Slash.ten kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

7. Dina rättigheter

 

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Slash.ten på adressen ovan (under "Personuppgiftsansvarig") få besked om vilka personuppgifter som Slash.ten behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

8. Ändringar i denna integritetspolicy

 

Slash.ten förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Slash.ten personuppgiftsbehandling.

 

9. Kontakta oss

 

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@slashten.s

Anchor 1

Engelsk version.

 1. Introduction

 

The individual's personal integrity and the security of his or her personal data is important to Slash.ten ("Slash.ten"), which is responsible for ensuring that all personal data is processed properly and in accordance with applicable data protection legislation. This Integrity Policy (the "Integrity Policy") is a consent document and describes how Slash.ten processes personal data. We therefore ask you to carefully read the Integrity Policy before you share your personal data with us.

 

2. Scope of applicability of the integrity policy

 

2.1 Who the policy applies to

 

This Integrity Policy applies to individuals in the capacity of candidates, employees, clients, suppliers and other stakeholders. Different chapters will be relevant to you, depending on your relationship with Slash.ten.

 

2.2 What the policy applies to

 

This Integrity Policy governs how Slash.ten collects and processes personal data for our range of services consisting of consultancy work, staffing, hiring out, recruitment, career readjustment, and other related operations (the "Service"). The policy also governs personal data processing for individuals at the parties with which Slash.ten has a business relationship, such as suppliers and clients.

 

2.3 When the policy does not apply

 

Slash.ten's services are occasionally advertised on third party websites that are not owned or managed by Slash.ten. Slash.ten has not inspected these websites or other websites that contain links to the Slash.ten website. This Integrity Policy does not apply to any personal data processing that takes place on such websites and Slash.ten is not responsible for personal data processing on websites that are not part of Slash.ten's website. Nor does the Slash.ten Integrity Policy apply to processing carried out by testing companies.

 

 1. Processing of personal data

 

Slash.ten's personal data processing based on your relationship with Slash.ten is described below.

 

3.1 For candidates or employees

 

3.1.1 The purposes for which personal data is processed Personal data is only processed for the purposes and objectives described in this Integrity Policy. The Service may be affected if you choose not to provide us with certain personal details. Slash.ten only processes personal data if such processing is necessary for the Service or for the other purposes described below. That also applies to sensitive personal data. Slash.ten processes job applicants' and employees' personal data to enable it to: (a) provide the Service for Slash.ten clients and offer you the opportunity to be part of the Service; (b) manage our relationship with you; (c) deal with any cases of alleged discrimination, deal with disputes and claims against you or Slash.ten clients and suppliers; and (d) undertake internal demographic studies and optimize Slash.ten's business.

 

3.1.2 Personal data

 

By accepting this Integrity Policy, you give your consent for Slash.ten to process your personal data in accordance with this Integrity Policy. If you do not give your consent for your data to be processed, you should not provide us with personal data. Below you will find information on the types of personal data that Slash.ten processes and how Slash.ten can obtain/acquire that information.

 

3.1.2.1 Candidates

 

The personal data that Slash.ten processes on candidates is based on the details you yourself provide to Slash.ten via the Slash.ten website, the systems used by Slash.ten and through contact with Slash.ten representativess to allow Slash.ten to provide the Service. Slash.ten will not process your personal data unless you have first given your approval by accepting the Slash.ten Integrity Policy. The personal data we may process on you includes data such as your name, address, e-mail address, personal ID number, grades, certificates, training and work experience, photographs, video recordings, results of tests, information from background checks, results of drug tests, information from referees (such as assessments and health, observations on absence due to illness, for example) and information that is necessary for monitoring the Service, etc. If you agree to be photographed or provide a photograph of yourself without being asked to do so by Slash.ten, you are giving your consent for Slash.ten to process any such photograph or video. It may be the case, when taking tests, that we may ask you to approve further conditions for processing your personal data. Due to the fact that some Slash.ten clients impose stringent security requirements on individuals, in some cases Slash.ten may need to carry out background checks, credit checks, health checks and/or drug test on you. Such checks may include sensitive personal data on you and you will give your specific consent before a background check, credit check, health check or drug test is carried out. As part of a background check, Slash.ten may ask you to submit an extract from the criminal records register. You must request such an extract from the relevant authority yourself. Whether you wish to request an extract from the criminal records register is always a matter for you yourself to decide. If you choose not to request such an extract, it may affect whether or not you are engaged for the Service. You yourself must open the extract, along with Slash.ten and/or Slash.ten's client. The information in an extract from the criminal records register is treated with the utmost confidentiality and will never be processed by Slash.ten. Nevertheless, Slash.ten may verbally check the results with Slash.ten's client to allow it to provide the Service. In certain circumstances it may even be necessary for Slash.ten to obtain your approval to request a credit check via an external credit information agency. Slash.ten may also ask you to provide additional personal details, but in such cases you will give your specific approval for this. Personal information that is provided/processed through a specific approval will also be covered by this Integrity Policy. We could use your information in order to provide offers such as events, jobs etc.

 

3.1.2.2 Employees

 

The personal data we will process on you includes contact details for relatives, salary and account details in addition to the data specified in section 3.1.2.1 (Candidates). Slash.ten may also need to process sensitive personal data such as information on your health. Health data may need to be processed to allow Slash.ten to comply with its obligations as an employer, for example.

 

3.1.3 Saving personal data

 

The length of time for which personal data is saved depends on the type of personal data in question and the purpose for which it is processed. The data you or Slash.ten enter in any of Slash.ten business systems will be saved as long as your account is active, during the current contractual relationship and thereafter, in some cases, for a period provided by law. Your account in any of our systems is considered to be inactive if you have not logged into it for a period of time that gives Slash.ten reason to believe that your personal information has become outdated, that you do not have an employment relationship with Slash.ten or that you revoked your consent for Slash.ten to process your personal data. Slash.ten will, as a general rule, save personal data relating to: (a) information linked to the application and recruitment process, during the current year for the most recent activities and for five (5) years thereafter; (b) contract for employment, during current year for the most resent activities and for ten (10) years thereafter; (c) client and supplier agreements and information on business events such as information on timesheets, participants, assignments, salaries, invoices, declarations, accounts during the term of the agreement and thereafter for ten (10) years; and (d) control data until Slash.ten's pension obligation has ceased.

 

3.2 For clients or suppliers

 

3.2.1 The purposes for which personal data is processed

 

Personal data is only processed for the purposes and objectives described in this Integrity Policy. If you choose not to provide certain personal details, it may affect the use of the Service or the provision of the Service. Slash.ten only processes personal data if such processing is necessary for the Service and for services provided by suppliers for Slash.ten or for other purposes as specified below. This also applies to sensitive personal data. Slash.ten processes personal data on clients' and suppliers' employees: (a) to enable you to take advantage of the Service or provide other services for Slash.ten; (b) to manage our relationship with you; (c) to enable Slash.ten to manage its obligations in relation to you or the individual concerned, deal with cases of alleged discrimination, deal with disputes and complaints; and (d) to facilitate future business relationships.

 

3.2.2 Personal data

 

By accepting this Integrity Policy, you give your consent for Slash.ten to process, where applicable, personal data on your employees and/or suppliers in accordance with this Integrity Policy. You also confirm that, before giving your consent, you received approval for Slash.ten's personal data processing in accordance with this Integrity Policy from all individuals concerned. Slash.ten can also ask individuals to provide more personal information than is specified below. Personal information that is provided/processed through a specific approval will also be covered by this Integrity Policy.

 

3.2.2.1 Clients

 

Slash.ten may process contact persons' personal data. Such data includes their name, address, e-mail address, post, responsibilities and other data necessary for providing and monitoring the Service and for facilitating future business relationships.

 

3.2.2.2 Suppliers

 

Slash.ten may process contact persons' and other employees' personal data. Such personal data includes the information specified in section 3.2.2.1 (Clients) and 3.1.2.1 (Candidates) and other data necessary for providing and monitoring the Service, for ensuring satisfactory supply of services to Slash.ten and for facilitating future business relationships.

 

3.2.2.3 Subscribers of newsletters and other company information

 

Slash.ten may process contact persons' personal data. Such data includes their name, address, e-mail address, post, responsibilities and other data necessary for providing and monitoring the Service and for facilitating future business relationships.

 

3.2.3 Storage of personal data

 

The length of time for which personal data is saved depends on the type of personal data in question and the purpose for which it is processed. Slash.ten does not save personal data for longer than is necessary for the purposes for which it was collected, unless otherwise provided by law. The data that suppliers enter in the systems used by Slash.ten their profile(s) or that Slash.ten enters in Slash.ten business systems, after obtaining approval from you or the individual concerned, will be stored as long as each account is active or during the current contractual relationship. An account is considered to be inactive if no-one has logged into it for a period that gives Slash.ten reason to believe that the personal data has become outdated or that consent for processing has been revoked. Slash.ten will, as a general rule, save personal data contained in: (a) application and recruitment processes during the current year for the most recent activities and for two (2) years thereafter; (b) client and supplier agreements and information on business events such as information on timesheets, participants, assignments, salaries, invoices, declarations and accounts, during the term of the agreement and thereafter for ten (10) years;

 

3.3 Personal data for marketing purposes

 

The consent given also covers the fact that the information that you supply to Slash.ten can be used by Slash.ten for marketing and market research purposes in order to provide candidates, employees, clients and suppliers with an enhanced experience and improve and optimise the quality of the Service (for example, by displaying content that may be of interest to you and providing information that is more relevant to you). If you no longer wish to receive marketing, you can contact us and indicate that you do not wish to be contacted for marketing purposes.

 

3.4 Use of the Slash.ten website and cookies

 

Slash.ten may use cookies on our website to track history of views, number of visits. These cookies may be sent to external parties for marketing, If you wish not to turn off the cookie settings this can be done on your computers internet settings.

 

 1. Protection of personal data

 

Slash.ten has adopted the appropriate technical and organizational measures to protect personal data from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. To ensure that personal data is processed in a secure, confidential manner, we use data networks that are protected against hacking by such means as firewalls and password protection according to industry standards. To ensure the integrity of the personal data you provide via the Internet, we may use encryption technology when we transfer that personal information to our servers over the Internet. Slash.ten employees and suppliers are bound by confidentiality agreements and are obliged to comply with Slash.ten's rules for information and IT security, this Integrity Policy and other internal regulations that further govern the processing of personal data.

 

 1. Personal data controller

 

Slash.ten AB, Id No 556946-9827, E-mail: hello@slashten.se Sveavägen 140, 113 50, Stockholm is the personal data controller for processing your personal data and is responsible for ensuring that such processing takes place in accordance with applicable legislation.

 

 1. Slash.ten as a personal data assistant

 

Slash.ten is the personal data controller for Slash.ten personal data, but situations may occur in which Slash.ten is not the personal data controller, but only a personal data assistant for third parties. When Slash.ten processes personal data as a personal data assistant, the data is processed on behalf of a third party and Slash.ten is then bound by the instructions that Slash.ten received from the personal data controller. In these situations, Slash.ten cannot guarantee that such processing will take place in accordance with this Integrity Policy, but Slash.ten will always ensure that processing takes place in accordance with applicable legislation and as far as possible in accordance with this Integrity Policy.

 

 1. Your rights

 

As an individual, you have the right, free of charge, once per calendar year, to obtain information on what personal data Slash.ten processes on you and information on the scope and purpose of such processing by submitting a signed application in writing to Slash.ten at the above address (under "Personal Data Controller"). As an individual, you also have the right to request at any time that we block, delete or correct your personal information. You have the right at all times to revoke any consent you have given and inform us that you do not wish us to continue to process your personal data.

 

 1. Amendments to this integrity policy

 

Slash.ten reserves the right to revise this Integrity Policy from time to time. The date of the most recent amendment is specified at the end of the Integrity Policy. If we carry out any amendments to the Integrity Policy, we will publish those amendments at the website. It is therefore recommended that you read this Integrity Policy regularly in order to note any amendments. If we amend our Integrity Policy so that it clearly differs from what was specified when your consent was obtained, we will notify you of these amendments and, if necessary, ask you to give your consent once again for Slash.ten to process your personal data.

 

 1. Contact us

 

If you have any questions regarding this Integrity Policy or our use of your personal data, please contact us at hello@slashten.se

Slash.ten the customer experience agency
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook

CUSTOMERS

STARS

RETAIL OPERATIONS

OUR CULTURE

COMMUNITY

MEET OUR STARS

CO-RETAIL

OUR PROCESS

RECRUITMENT

APPLY NOW

Slash.ten the customer experience agency
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook

CUSTOMERS

STARS

RETAIL OPERATIONS

OUR CULTURE

COMMUNITY

MEET OUR STARS

CO-RETAIL

OUR PROCESS

RECRUITMENT

APPLY NOW

Slash.ten the customer experience agency
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook

CUSTOMERS

STARS

RETAIL OPERATIONS

OUR CULTURE

COMMUNITY

MEET OUR STARS

CO-RETAIL

OUR PROCESS

RECRUITMENT

APPLY NOW

Slash.ten the customer experience agency
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook

CUSTOMERS

STARS

RETAIL OPERATIONS

OUR CULTURE

COMMUNITY

MEET OUR STARS

OUR PROCESS

RECRUITMENT

APPLY NOW

bottom of page